topeni

Online systém měření tepla a vody GRAD 4000

Komentáře: 0

Popsat stručně a srozumitelně problematiku měření tepla v bytech je poměrně náročné, neboť se jedná o oblast, která je „postižena“ mnohými nepravdami a zkresleními. Ani legislativa nedokázala do dnešní doby uspokojivě definovat metody měření či indikace spotřeby tepla v bytech a zejména pak tápe při definicích výpočtových metod. Přesto je možno po důkladném prostudování nabízených možností a při respektování fyzikálních zákonů u tohoto studia dospět ke správným závěrům. Věříme, že naše nabídka Vám při volbě systému měření tepla v bytech pomůže. Prosíme Vás tedy o její podrobné pročtení.

V rámci ČR pro měření a rozúčtování jsou v drtivé většině používány radiátorové indikátory, méně známá je tzv. denostupňová metoda. Převaha je daná historicky. V dobách, kdy se začínalo s prvním měřením, byly indikátory výrazně levnější variantou, neboť u denostupňové metody montáž znamenala, jednak více komponentů (centrála, jednotky pro čidla) a druhým významným hlediskem byl fakt, že vše muselo být propojeno kabely, tedy to znamenalo provrtat celý dům a do jednotlivých bytů navést kabeláž. Nicméně nástupem nových moderních bezdrátových technologií se cena instalací výrazně snížila a není výjimkou, že pořízení denostupňové metody oproti indikátorům vychází levněji.

V dalším textu stručně popíšeme denostupňovou metodu zejména z pohledu porovnání s radiátorovými indikátory. Jako nejzávažnější považujeme problematiku prostupů tepla mezi byty, té je věnováno dále rovněž několik odstavců a je nutno poznamenat, že pouze denostupňový systém měření spotřeby tepla dokáže tyto prostupy registrovat. U jiných metod měření (elektronické a odpařovací radiátorové indikátory) vznikají z tohoto důvodů fyzikálně nezdůvodnitelné rozdíly v platbách za teplo, které jsou patrné z dále uvedených grafů.

Volba metody musí sledovat dosažení věrohodnosti a spravedlivosti rozúčtování, přičemž je nutné vyloučit metody rozpočtů, které jsou v hrubém rozporu s fyzikálními zákony. Zcela legitimní je požadavek, že úhrada za teplo ve stejně velkém bytě při stejné dosahované teplotě musí být stejná. Vytápění je chápáno jako služba a množství tepla dodané do bytu zajišťuje tepelnou pohodu, kterou bydlící užívá. Tepelné ztráty jednotlivých bytů jsou dány jejich polohou v objektu, tepelně izolačními vlastnostmi ohraničujících stěn a teplotou okolí. Největší „problémy“ způsobují prostupy tepla mezi jednotlivými prostory, kdy zcela zákonitě vždy prostupuje teplo z teplejší místnosti do chladnější, z teplejšího bytu do chladnějšího. V praxi se tento jev nazývá krádeží tepla v případech, pokud vědomě či nevědomě uzavře uživatel výhodně situovaného bytu ventily na radiátorech a nechá se vytápět sousedy. Takto může být dle provedených výzkumů (ČVUT, prof. Laboutka) dodáno do bytu až 80% tepla, které ovšem zaplatí uživatelé okolních bytů při použití radiátorových indikátorů. Selhávají zde všechny metody, které indikují teplotu radiátoru v čase, tedy hojně rozšířené odpařovací kapalinové indikátory a jejich elektronická podoba, tzv. digitální RTN. Tento nedostatek vychází z koncepčně zastaralých a dnešní době nevyhovujících norem EN 834 a EN 835 včetně jejich českých ekvivalentů. Zmíněné normy rovněž neumí (ani nemohou) definovat polohu umístění indikátoru na otopném tělese. Hovoří pouze o teplotním středu otopného tělesa. Tento bod je ovšem pohyblivý podle toho jak je těleso protékáno topnou vodou, což závisí na nastavení ventilu a na okolní teplotě. Tím vzniká další významná chyba indikace. Z hlediska růstu nákladů pracovní síly nemůže vyhovět ani způsob odečtů, který se provádí pochůzkovým způsobem. 

Velmi významné je ustanovení nové vyhlášky 269/2015 Sb., která předepisuje, že rozdíly v nákladech na vytápění nesmí překročit hodnotu -20% až +100% oproti průměru v zúčtovací jednotce. Dovolujeme si tvrdit, že tento povolený „prostor“ je dostatečný a v praxi jej nelze při dodržení fyzikálních zákonů překročit. Nicméně tvrdíme, že vzhledem k tomuto požadavku není proveditelné žádné rozúčtování metodou indikátorů na radiátorech. Vědí to i firmy, které vyúčtování těmito indikátory provádějí. Toto naše tvrzení můžeme názorně doložit dvěma grafy, kde na prvním grafu je zřejmý rozptyl plateb za teplo v reálném objektu s měřením pomocí digitálních indikátorů, přičemž je zde vyznačeno „povolené“ pásmo ±40% (graf využívá pásmo z původní vyhlášky MMR 372/2001 Sb., nicméně to na podstatě věci nic nemění, lze jasně vypozorovat, že rozdíly mezi jednotlivými náměry indikátorů jsou tak markantní, že se nevejdou ani do nového pásma. V praxi to může být až 50% bytů, z toho jednoznačně vyplývá, že konečné vyúčtování neodpovídá náměrům). Druhý graf pak ukazuje, jaké teploty by musely být v jednotlivých bytech, pokud by spotřeba tepla odpovídala platbám za teplo. 

Graf 1 – skutečné platby za teplo s vyznačením povoleného rozpětí

Graf 2 – teploty odpovídající účtovanému teplu – digitální radiátorové indikátory

Nutno si uvědomit, že rozptyl plateb by byl ještě větší, pokud by nebyla uvažována základní složka dle plochy bytu. Modrými čarami je v grafu vymezena oblast teplot, které se zpravidla v bytech skutečně vyskytují (+18°C až +23°C). Výpočet teplot je proveden denostupňovou metodou, přičemž se předpokládá, že průměrné platbě odpovídá průměrná teplota 20°C a že venkovní teplota byla +4°C (průměr za topné období). Je zřejmé, že uvedené teploty nemohou být reálně v bytech dosaženy, přesto toto vyúčtování uživatelé dostávali. Nyní tento problém řeší firmy provádějící rozúčtování podle indikátorů zavedením dalšího „opravného“ koeficientu, který uměle vysoké platby sníží a nízké zvýší, aby se dodržely povolené mantinely. Prosíme, zvažte, kde je v těchto případech spravedlivost rozúčtování a zda má takovéto měření a rozúčtování smysl.

Srovnání metod měření v základních parametrech a vlastnostech:

Vlastnost – srovnávaný údajElektronický indikátorDenostupňová metodaPoznámka
Pořizovací nákladyZpravidla vyššíZpravidla nižší
Životnostsrovnatelné
Náklady na služby a odečtysrovnatelné
Vstup do bytu na odečetAno/NeNe
Ochrana proti ovlivnění uživatelemAno/ne*)Ano*) dle způsobu ovlivnění
Zjištění ovlivnění uživatelemsrovnatelné
Opravné koeficienty pro vyúčtováníAnoNe
Možnost vyúčtování k lib. datuNeAno
Soulad s vyhl. 269/2015 Ne *)Ano*) jen s opr.koeficientem
Registrace prostupů teplaNe *)Ano*) chyba 100%
Ovlivnění jinými zdroji teplaNeAno *)*) chyba 12%
Naměřené hodnoty DílkyDenostupně *)*) fyzikální jednotka
Použití hodnot v soudních sporechNelze využítAno *)*) akceptace s. znalci
Chyba měření měřičeNelze vyjádřit ± 2,5 %
Laická kontrola vyúčtováníNemožnáSnadná
Přístup uživatele ke všem náměrůmNeAno
Ověření správnosti náměruNe Ano

Denostupňová metoda vznikla jako logický důsledek problémů radiátorových indikátorů, které byly poprvé použity již ve dvacátých letech minulého století (!) v provedení tzv. odpařovacích indikátorů. Jejich dnešní elektronická podoba neřeší problémy a zásadní nedostatky metody. Objektivita výsledných rozpočtů úhrad za teplo je u těchto indikátorů velmi nízká.

Za SMS, s. r. o.

Martin Šefrna

jednatel společnosti

www.sams.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články